Ιστορικά στοιχεία


Φρυκτωρίες

Το σύστημα των Κλεοξένη και Δημόκλειτου.

Το ακουστικό κέρας του Μ. Αλεξάνδρου.

Σήματα Μορς

Aσύρματη επικοινωνία

Τα πρώτα τηλέφωνα στη χώρα μας

Προηγούμενη σελίδα
- Κεντρική σελίδα