Διεθνής Κώδικας Morse

Γράμμα Morse   Γράμμα Morse   Digit Morse
A .-   N -.   0 -----
B -...   O ---   1 .----
C -.-.   P .--.   2 ..---
D -..   Q --.-   3 ...--
E .   R .-.   4 ....-
F ..-.   S ...   5 .....
G --.   T -   6 -....
H ....   U ..-   7 --...
I ..   V ...-   8 ---..
J .---   W .--   9 ----.
K -.-   X -..-
L .-..   Y -.--
M --   Z --..

Γράμμα Morse   Punctuation Mark Morse
Ä .-.-   Τελεία .-.-.-
Á .--.-   Κόμμα --..--
Å .--.-   Στήλη ---...
Ch ----   Ερωτηματικό ..--..
É ..-..   Απόστροφος .----.
Ñ --.--   Παύλα -....-
Ö ---.   Κλασματική μπάρα -..-.
Ü ..--   Αγκύλη -.--.-
  Εισαγωγικά .-..-.